Regulamin Konkursu "SONICZNA MOC INNOGIO"

 

 

Regulamin Konkursu "SONICZNA MOC INNOGIO"

 

 1. Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie:


1.1. „Regulamin” - Niniejszy Regulamin konkursu pod nazwą ” "SONICZNA MOC INNOGIO" (dalej: „Konkurs”). Konkurs jest organizowany w szczególności w celu promocji marki „InnoGIO” i produktów sygnowanych tą marką, które są dystrybuowane lub promowane przez Organizatora (z wyłączeniem produktów mających status wyrobów medycznych). Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, a także stanowi podstawę organizacji Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu i tryb zgłaszania reklamacji, a także warunki przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu pod adresem www.innogio.com oraz w formie papierowej w siedzibie Organizatora przy ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa.


1.2. "Organizator" - INNOGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), przy ul. Ostródzka 74H, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745608, NIP: 5252760351,. Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu: innogio@innogio.com . Infolinia do kontaktu z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu tel.: +48 508 311 775 czynna w dni powszednie (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od: 9:00 do 17:00.


1.3. "Uczestnik":

1) Uczestnikiem Konkursu "SONICZNA MOC INNOGIO" może być pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, która łącznie:

 1. a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. b) posiada profil użytkownika w serwisie Facebook;
 3. c) w okresie trwania Konkursu, to jest od dnia 28 czerwca 2023 r. do 4 lipca 2023 r. włącznie (do godz. 23:59), wykona zadanie konkursowe w formie i zakresie przewidzianym w Konkursie. 

 

2) W drodze wyjątku od postanowień podpunktu 1) powyżej, osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych lub niepełnoletnie, spełniające jednocześnie wymagania niezbędne dla korzystania z serwisu Facebook, mogą wziąć udział w Konkursie tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą uprawnionych rodziców lub przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, spełniających wymogi wskazane w podpunkcie 1) powyżej oraz na ich odpowiedzialność oraz pod ich nadzorem. Zgoda ta stanowi podstawę dla udziału ww. osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub niepełnoletniej w Konkursie, a także potwierdza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Zgoda dotycząca ww. osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub niepełnoletniej powinna być przesłana, przed złożeniem zgłoszenia konkursowego  na adres email Organizatora wskazany w punkcie 1.2. lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Organizatora na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official . Brak tej zgody powoduje, że zgłoszenie ww. osoby niepełnoletniej jest pomijane w Konkursie.


3) Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy firmy Organizatora, a także członkowie ich rodzin, jak również inne osoby zaangażowane przez Organizatora do czynności przy organizacji Konkursu (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikami Organizatora w stosunku przysposobienia).

 

 1. Czas i miejsce trwania Konkursu oraz zagadnienia organizacyjne


2.1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu i  strony internetowej www.innogio.com oraz profilu Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/innoGIO.official . Konkurs nie jest organizowany przez właściciela serwisu Facebook ani sam serwis Facebook.  


2.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 czerwca 2023 r. i trwa włącznie do 4 lipca 2023 r. włącznie (do godz. 23:59). 


2.3.   Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z nagrodzonym wykonaniem zadania konkursowego, to jest: narysowaniem sonicznej przygody z Ząbiakami, na profilu  https://www.facebook.com/innoGIO.official  Organizatora w dniu 7.07.2023 po godzinie 14:00. (termin umieszczenia publikacji zależny od liczby zgłoszeń konkursowych).

 

2.4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 227). 


2.5. Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwa Organizator. Organizator powołuje „Jury Konkursowe” (Komisję Konkursową) w celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu i podejmowania działań wskazanych w tym Regulaminie. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu i zasad jego organizacji, organem rozstrzygającym jest „Jury Konkursowe”, które posiada decydujący i ostateczny głos w tych sprawach.


2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.


2.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu lub działanie sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub naruszające dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Informacje w przedmiocie usuniętego Uczestnika zostaną udzielone wyłącznie na jego wyraźną prośbę skierowaną do Organizatora na adres email lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu lub skierowaną do Organizatora wiadomość prywatną na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda „Jury Konkursowe”. Decyzje „Jury Konkursowego” są ostateczne.


2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonych przez Uczestnika odpowiedzi na "SONICZNA MOC INNOGIO", lub innych treści z nimi związanych i odmowy ich publikacji lub ich usunięcia, w szczególności w przypadku: 

 1. a) zawarcia w nich wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; 
 2. b) zawarcia w nich treści reklamowych dotyczących produktów konkurencyjnych dla marki „InnoGIO”;
 3. c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych lub praw autorskich; 
 4. d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do zgłoszonego odpowiednio: odpowiedzi na pytanie „Za co kochasz swoją mamę” lub innych treści z nimi związanych lub ich wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

Informacje w przedmiocie wykluczonych z Konkursu odpowiednio: prac na "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści i odmowy ich publikacji lub ich usunięcia, zostaną udzielone wyłącznie na wyraźną prośbę Uczestnika skierowaną do Organizatora na adres email lub adres siedziby wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu lub skierowaną do Organizatora wiadomość prywatną na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official . W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda „Jury Konkursowe”. Decyzje „Jury Konkursowego” są ostateczne.


2.9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

 1. a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną w Konkursie, 
  c) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych lub innych systemach informatycznych Uczestników w związku z korzystaniem z Internetu lub działaniami podejmowanymi przez osoby trzecie, 
  d) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, 
  e) brak spełnienia przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie i uprawniających do wydania ewentualnej nagrody,,
 2. f) działania lub warunki określane przez właścicieli serwisu Facebook lub sam serwis Facebook, w tym dotyczące ograniczeń w zakresie publikowanych treści lub warunków takich publikacji, w szczególności technicznych.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie


3.1. Osoba, która przystąpiła do Konkursu akceptuje jego Regulamin oraz jest związana warunkami niniejszego Regulaminu i zobowiązana do przestrzegania jego postanowień. 


3.2. Osoba, która przystępuje do niniejszego Konkursu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w celach oraz w trybie określonym w Regulaminie.


3.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz całkowicie dobrowolny dla Uczestnika. Wysłanie zgłoszenia w Konkursie i uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.


3.4. W Konkursie można zamieszczać jedynie własne prace "SONICZNA MOC INNOGIO", których autorem i właścicielem całości praw autorskich majątkowych i praw zależnych jest osoba zgłaszająca ten pomysł lub propozycję jako Uczestnik lub takie, do których Uczestnikowi przysługują odpowiednie prawa autorskie majątkowe i prawa zależne, w zakresie pozwalającym na zgłoszenie danego pomysłu lub propozycji ukrycia zająca  lub innej treści z nimi związanej i udział w tym Konkursie oraz spełnienie jego warunków, w szczególności określonych w niniejszym Regulaminie. Wskazane powyżej prawa Uczestnik powinien w razie potrzeby odpowiednio udokumentować.


3.5. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien w okresie trwania Konkursu, to jest od dnia 4 czerwca 2023 r. do 7 lipca 2023 r. włącznie (do godz. 23:59) łącznie: 

 1. a) Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go akceptować i stosować jego postanowienia w zakresie Konkursu;
 2. b) Wykonać zadanie konkursowe: opublikować prace "SONICZNA MOC INNOGIO" w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook na profilu  https://www.facebook.com/innoGIO.official oraz polubić strony marki „InnoGIO” na portalu Facebook oraz na portalu Instagram i oznaczyć nas w poście;
 3. c) W przypadku wygrania w Konkursie nagrody, zwycięski Uczestnik zobowiązany jest wskazać i przesłać na adres e-mail Organizatora wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu lub skierowaną do Organizatora wiadomością prywatną na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official dane niezbędne do przesłania nagrody. Brak wskazania i przesłania przez Uczestnika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powoduje, że traci on możliwość otrzymania nagrody.


3.6. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń w Konkursie, rozumianych jako przygotowanie odpowiednio odpowiedź na pytanie i opublikowania w formie komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/innoGIO.official. w ramach zadania konkursowego. Jednakże poszczególny Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę w Konkursie, niezależnie od liczby wysłanych zgłoszeń w Konkursie i wykonanych zadań konkursowych. Pozostałe zgłoszenia w Konkursie zwycięskiego Uczestnika, poza tym nagrodzonym, nie są uwzględniane oraz nie uprawniają do otrzymania kolejnej nagrody . 


3.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

 1. a) Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe lub prawa zależne odpowiednio do zgłoszonej odpowiednio pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści z nimi związanych w Konkursie nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
 2. b) Zgłoszona praca konkursowa "SONICZNA MOC INNOGIO" lub inne treści z nimi związane w Konkursie lub ich elementy nie naruszają jakkolwiek praw osób trzecich oraz nie naruszają ich dóbr osobistych, a także prawa do wizerunku, w tym w szczególności osób niepełnoletnich. W szczególności Uczestnik zapewnia, że posiada zgodę wszystkich osób które mają prawa do przesłanej pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści z nimi związanych zgłaszanych w Konkursie lub ich elementów lub osób, których to praw dotyka lub dotyczy zgłoszenie konkursowe; 
 3. c) Nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z przesłanej pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści z nimi związanych zgłoszonych w Konkursie lub ich elementów;
 4. d) Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" i innych treści z nimi związanych lub ich elementów w Konkursie. 

Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. Uczestnik w szczególności uwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia przez Uczestnika postanowień tego punktu lub podania przez niego innych nieprawdziwych oświadczeń wskazanych w tym Regulaminie.


3.9. Uczestnik, z momentem dokonania zgłoszenia pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści z nimi związanych w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do odpowiednio tego pomysłu lub propozycji ukrycia zająca  i innych treści z nimi związanych oraz ich poszczególnych części dla Organizatora. Wskazana licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i na okres 5 (słownie: pięciu) lat, w zakresie pól eksploatacji przedstawionych poniżej, określonych w szczególności w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r. poz. 2509), obejmujących: 

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszonej pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" zlub innych treści z nimi związanych (dalej łącznie: „utwór”) oraz ich poszczególnych części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 3. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zgłoszonego utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) wykorzystywania zgłoszonego utworu oraz jego części w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu lub Organizatora lub marki „InnoGIO”, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu i przygotowania oraz wydania nagród, a w szczególności utrwalania czy eksponowania utworu na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora, a także na stronie internetowej: www.innogio.com

Uczestnik, w ramach przedmiotowej licencji, uprawiania jednocześnie Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu oraz jego poszczególnych części, w tym w szczególności wprowadzania w nim modyfikacji/zmian lub przeróbek, wykorzystania lub publikacji wyłącznie w części, łączenia go z innymi dziełami, dodawania logo lub innych oznaczeń. Uczestnik w ramach udzielonej licencji zezwala na korzystanie i rozpowszechnianie zrealizowanego zgłoszenia konkursowego (utworu) oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub bez jego pseudonimu/”nick’u”.

 

 1. Wybór zwycięzców w Konkursie i nagrody


4.1. Wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie dokona „Jury Konkursowe” na podstawie  dokonanych zgłoszeń konkursowych: pomysłów lub propozycji ukrycia zająca   lub innych treści z nimi związanych przez tych Uczestników. W tym celu, Jury Konkursowe będzie posługiwało się następującymi kryteriami wyboru zwycięskich Uczestników: „oryginalność”, „pomysłowość” oraz „kreatywność” zgłoszenia konkursowego: pracy "SONICZNA MOC INNOGIO" lub innych treści z nimi związanych w Konkursie oraz ich zgodność z tematem Konkursu.


4.2. W Konkursie zostanie wybranych maksymalnie do 3 (słownie: trzech) osób, jako zwycięskich Uczestników.

 

4.3. Zwycięski Uczestnik, zobowiązany jest w terminie: 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od opublikowania wyników na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official Organizatora albo w okresie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Uczestnika wiadomości prywatnej w serwisie Facebook l o wygranej nagrodzie od Organizatora (jeśli została wysłana do tego Uczestnika), zgłosić się do Organizatora na adres e-mail wskazany w pkt 1.2. Regulaminu lub w prywatnej wiadomości do Organizatora na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official  i przesłać mu dane niezbędne do przesłania nagrody obejmujące: imię i nazwisko/dane identyfikujące adresata, adres na który ma być przesłana nagroda oraz telefon kontaktowy w celu usprawnienia procesu jej przesłania. Zwycięski Uczestnik może w ww. terminie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.


4.4. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięskim Uczestnikiem lub nie otrzyma od niego zgłoszenia wraz z danymi niezbędnymi do przesłania nagrody w terminie: 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od opublikowania wyników naprofilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official Organizatora  w zakresie przysługującej temu Uczestnikowi nagrody albo w okresie 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od wysłania wiadomości prywatnej w serwisie Facebook do tego Uczestnika (jeśli została ona wysłana przez Organizatora) o wygranej nagrodzie, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania nagrody. 


4.5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w pkt 4.4., Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania, według własnej decyzji, wyboru innego zwycięskiego Uczestnika, który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie, względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

4.6. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana na adres podany przez zwycięskiego Uczestnika w przeciągu 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania potwierdzenia i danych od tego zwycięskiego Uczestnika pozwalających na przesłanie tej nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięskiego Uczestnika Konkursu.


4.7. Nagrodami w Konkursie do wygrania przez maksymalnie do 3 (słownie: trzech) zwycięskich Uczestników są:

1 miejsce:  GIOgiraffe – GIO-450yellow

2 miejsce: GIOgiraffe – GIO-450yellow 

3 miejsce: GIOgiraffe – GIO-450yellow 

Poszczególny zwycięski Uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej ww. nagrody, ani wymienić nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny ani zastrzec sobie jakich określonych właściwości lub cech tej nagrody.

 

 1. Reklamacje


5.1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie lub jego przebiegiem można przesyłać w formie: (i) pisemnej na adres Organizatora: InnoGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), przy ul. Ostródzka 74H, lub (ii) w formie elektronicznej: pocztą elektroniczną na adres email: innogio@innogio.com w terminie nie późniejszym niż 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.


5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji lub adres e-mail jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie). 


5.3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora. 


5.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 


5.5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem odpowiedniej formy złożenia przez niego reklamacji. 


5.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do właściwego Sądu powszechnego.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

6.1. Dane osobowe Uczestników w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: ,,RODO’’), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6.2. Podczas organizacji Konkursu od Uczestników zbierane i przetwarzane będą odpowiednio następujące dane osobowe:

(i) imię lub nazwisko lub „nick”/pseudonim Uczestnika;

(ii) publicznie dostępne dane Uczestnika na profilu Facebook, z którego zostało wysłane przez Uczestnika zgłoszenie konkursowe, a także te dane i dane wskazane w podpunkcie (i) jeśli byłaby przesłana korespondencja/zapytanie lub reklamacja Uczestnika za pośrednictwem wiadomości prywatnej na profilu Facebook https://www.facebook.com/innoGIO.official Organizatora;

(iii) adres, na który miałaby być przesłana nagroda dla Zwycięskiego Uczestnika w przypadku jego wygranej w Konkursie lub – jeśli została złożona przez Uczestnika reklamacja lub przesłana korespondencja/zapytanie w formie pisemnej - odpowiedź na tę reklamację lub przesłaną korespondencję/zapytanie;

(iv) w przypadku przesłania korespondencji/zapytania lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail, z którego została wysłana ta korespondencja/zapytanie lub reklamacja Uczestnika,

(v) numer telefonu kontaktowego Zwycięskiego Uczestnika, w przypadku wygranej w Konkursie, w celu poinformowania tego Zwycięskiego Uczestnika o wygranej lub w celu usprawnienia procesu przesłania mu nagrody przez Organizatora, w tym za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej.

 

6.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, to jest: INNOGIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-289), ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa (dalej również: „Administrator”; dane rejestrowe Administratora wskazane zostały w pkt 1.2. Regulaminu). W zakresie wszelkich spraw i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa lub adres e-mail: innogio@innogio.com lub telefonicznie pod numerem: +48 508 311 775.

 

6.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) w następujących celach:

 1. a) organizacji i przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia przez Administratora Konkursu, w tym zapewnienia możliwości wzięcia udziału w Konkursie, oceny zgłoszeń konkursowych, wskazania zwycięskich Uczestników oraz przekazania nagród – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wypełnienie obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego na zasadach wskazanych w Regulaminie Konkursu;
 2. b) rozpatrzenia reklamacji w Konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – jako niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem stosownie do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnienie rozliczenia podatków i innych danin publiczno-prawnych;
 3. c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami.
 4. d) zapewnienia udziału Uczestnika w Konkursie oraz przyjęcia jego zgłoszenia konkursowego – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt 11) RODO - na podstawie dobrowolnej i świadomej zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych powyższe odnosi się odpowiednio do jego rodzica/uprawnionego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego stosownie do art. 8 RODO), wyrażonej poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego w Konkursie;


6.5. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz uniemożliwia przesłanie nagrody w Konkursie w przypadku jej wygrania.

 

6.6. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do przetwarzania przez Administratora podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub transportowe, doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe. Ponadto, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

6.7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu oraz w zakresie realizacji przekazania nagród zwycięskim Uczestnikom, a także rozpatrzenia zgłaszanych reklamacji lub odpowiedzi na przekazaną korespondencję/zapytanie. Odpowiednio po upływnie wskazanego powyżej okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub podatkowych. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, te dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez jego wyraźne działanie potwierdzające, polegające na dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego w Konkursie, dane te będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody przez tego Uczestnika, przy czym nie dłużej niż w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Administratora oświadczenia o jej cofnięciu. Uczestnik ma prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6.8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników Konkursu do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

 

6.9. Uczestnikom przysługuje:

 1. a) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO. Na żądanie Uczestnika organizator dostarczy również Uczestnikowi kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. b) Prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, stosownie do art. 16 RODO;
 3. c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), stosownie do art. 17 RODO;
 4. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;
 5. e) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO. Dane osobowe Uczestnika są przekazywane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 6. f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. art. 21 RODO;
 7. g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że naruszona została ochrona danych osobowych lub uznania Uczestnika, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. h) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przedmiotowej zgody przed jej wskazanym cofnięciem

 

6.10.      Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w tym Uczestników, prowadzone przez właścicieli serwisu Facebook lub serwis Facebook odbywa się na zasadach przewidzianych w stosownych regulaminach, które są odrębnymi regulacjami od niniejszego Regulaminu i wskazują odpowiednie cele oraz podstawy przetwarzania w swoim zakresie.

 

 1. Postanowienia końcowe


7.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego. 


7.3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu lub Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ich rozwiązania w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.


7.4. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem na adresy i numer telefonu wskazane w pkt 1.2. Regulaminu.

7.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 maja 2023 r. do czasu rozstrzygnięcia Konkursu lub jego zakończenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w jego zakresie. 

 

7.6. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli prowadzenie Konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na: awarię techniczną, działania siły wyższej, a także zmiany obowiązującego prawa, a także wszczęcie postępowania lub wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego lub administracyjnego mającego wpływ na prowadzenie Konkursu. W przypadku zaistnienia zmian lub okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Organizator poinformuje niezwłocznie o nich Uczestników, a wszelkie informacje będą umieszczone na stronie internetowej www.innogio.com  Organizatora . Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach lub okolicznościach, w tym przerwaniu lub odwołaniu Konkursu. 


7.7. W przypadku odwołania Konkursu Organizator niezwłocznie usunie wszelkie już zgłoszone mu w ramach Konkursu przez Uczestników informacje oraz zgłoszenia konkursowe.


7.8. Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 2 (słownie: dwóch) dni od momentu poinformowania o nich Uczestników. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Organizatora do Regulaminu będą umieszczone na stronie internetowej www.innogio.com Organizatora. Takie umieszczenie informacji przez Organizatora jest tratowane, jako skuteczne powiadomienie Uczestników o zmianach.

 

Categories

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl